logo

12 sierpnia 2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 7.09.2020 r.

Termin: 7 września 2020 r., godz 9.00

Miejsce: Siedziba Spółki w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.

9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2019.

10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

11. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:

- z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.
- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w  roku 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

18. Zamknięcie obrad  Walnego Zgromadzenia. 

Więcej informacji: WZA 7.09.2020 r.