logo

31 maja 2019

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WZA 28.06.2019 r.

Termin: 28 czerwca 2019 r., godz 9.00

Miejsce: Polonia Palace Hotel, Aleje Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
 7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2018.
 9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2018.
 10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
 11. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:- z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.- z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w  roku 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Więcej informacji na stronie spółki.